Piperazine, 1-(2-furoyl)-4-(4-methoxybenzoyl)-

Piperazine, 1-(2-furoyl)-4-(4-methoxybenzoyl)-