Benzene, 2,3-dimethyl-1,4-bis(2,6-dimethyl-4-methoxyphenylazo)-

Benzene, 2,3-dimethyl-1,4-bis(2,6-dimethyl-4-methoxyphenylazo)-