Beta-ethyl-beta-hydroxyphenethyl p-toluenesulfonate

Beta-ethyl-beta-hydroxyphenethyl p-toluenesulfonate