1-(1-Adamantylcarbonyl)-3,5-dimethyl-4-(phenylsulfanyl)-1H-pyrazole

1-(1-Adamantylcarbonyl)-3,5-dimethyl-4-(phenylsulfanyl)-1H-pyrazole