Pyrazol-4(5H)-one, 3-(1-adamantylcarbonyl)-5-(4-chlorobenzoyl)-

Pyrazol-4(5H)-one, 3-(1-adamantylcarbonyl)-5-(4-chlorobenzoyl)-