2-Hydroxymethyl-2-methylbrendane

2-Hydroxymethyl-2-methylbrendane