3-Ethyl-1-(2-pyridylcarbonyl)-5-(4-methoxyphenyl)-5-hydroxy-2-pyrazoline

3-Ethyl-1-(2-pyridylcarbonyl)-5-(4-methoxyphenyl)-5-hydroxy-2-pyrazoline