Methyl 4,5-dimethoxy-2-[(4-methoxybenzoyl)amino]benzoate

Methyl 4,5-dimethoxy-2-[(4-methoxybenzoyl)amino]benzoate