Methanone, (4-methoxyphenyl)pyrazinyl-

Methanone, (4-methoxyphenyl)pyrazinyl-