3-Isopropyl-1,5-bis(4-methoxyphenyl)-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,5-pentanedione

3-Isopropyl-1,5-bis(4-methoxyphenyl)-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,5-pentanedione