1-[p-Methoxybenzoyl]-4-[5-[p-chlorophenyl]-4-oxo-2-oxazolin-2-yl]piperazine

1-[p-Methoxybenzoyl]-4-[5-[p-chlorophenyl]-4-oxo-2-oxazolin-2-yl]piperazine