1-Dodecanone, 2-(imidazol-1-yl)-1-(4-methoxyphenyl)-

1-Dodecanone, 2-(imidazol-1-yl)-1-(4-methoxyphenyl)-