N-[4-Bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-3-methoxybenzamide

N-[4-Bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-3-methoxybenzamide