1-(3-Methoxyphenyl)-2-phenylethane-1,2-dione

1-(3-Methoxyphenyl)-2-phenylethane-1,2-dione