N-(4-Ethoxyphenyl)-4-methoxybenzamide

N-(4-Ethoxyphenyl)-4-methoxybenzamide