5-Methoxy-1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one

5-Methoxy-1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one