3,3-Dimethyl-1-phenylazetidine-4-thione

3,3-Dimethyl-1-phenylazetidine-4-thione