5(2H)-Isoxazolone, 4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-methyl-

5(2H)-Isoxazolone, 4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-methyl-