2-Methoxy-benzoic acid 2-(4-nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl ester

2-Methoxy-benzoic acid 2-(4-nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl ester