Methyl 5-(4-methoxyphenyl)-3,5-dioxopentanoate

Methyl 5-(4-methoxyphenyl)-3,5-dioxopentanoate