4-Methyl-3-phenyl-5-hexen-3-ol

4-Methyl-3-phenyl-5-hexen-3-ol