5-[dimethyl(phenyl)silyl]-2-(1-hydroxydodecylidene)cyclohexane-1,3-dione

5-[dimethyl(phenyl)silyl]-2-(1-hydroxydodecylidene)cyclohexane-1,3-dione