2-Butanone, 4-(dimethylphenylsilyl)-4-phenyl-

2-Butanone, 4-(dimethylphenylsilyl)-4-phenyl-