2-Heptanone, 6-methyl-6-[3-methyl-3-(1-methylethenyl)-1-cyclopropen-1-yl]-

2-Heptanone, 6-methyl-6-[3-methyl-3-(1-methylethenyl)-1-cyclopropen-1-yl]-