4-(4-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-pentanone

4-(4-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-pentanone