5-(p-Methoxycarbonylphenylsulfonyl)dihydro-1,3,5-dioxazine

5-(p-Methoxycarbonylphenylsulfonyl)dihydro-1,3,5-dioxazine