4-(2,2-Dimethyl-6-methylenecyclohexyl)-1-(dimethylphenylsilyl)butan-1-one

4-(2,2-Dimethyl-6-methylenecyclohexyl)-1-(dimethylphenylsilyl)butan-1-one