1-(4-ethylphenyl)-N-(2-methylcyclohexyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide

1-(4-ethylphenyl)-N-(2-methylcyclohexyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide