N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide

N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide