4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-

4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-