7-Indolizidinone, 6-(4-methoxyphenyl)-

7-Indolizidinone, 6-(4-methoxyphenyl)-