2-Cyclohexenone, 3-methoxy-5-[4-methoxyphenyl]-

2-Cyclohexenone, 3-methoxy-5-[4-methoxyphenyl]-