4-[5-(4-methoxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]morpholine

4-[5-(4-methoxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]morpholine