2,2-dimethyl-1-[2-(methylamino)phenyl]propan-1-one

2,2-dimethyl-1-[2-(methylamino)phenyl]propan-1-one