4-(4-Ethylcyclohexyl)-2-fluorobenzonitrile

4-(4-Ethylcyclohexyl)-2-fluorobenzonitrile