2'-(4-Hydroxy-phenyl)-1-methyl-1H-spiro[indole-3,3'-pyrrolidin]-2-one

2'-(4-Hydroxy-phenyl)-1-methyl-1H-spiro[indole-3,3'-pyrrolidin]-2-one