2-[3-(3,4-Dimethylphenylamino)propionyl]-4-methylphenol

2-[3-(3,4-Dimethylphenylamino)propionyl]-4-methylphenol