4-Formylphenyl 4-(methylamino)benzoate

4-Formylphenyl 4-(methylamino)benzoate