1-Isopentyl-2,3,5-trimethylbenzene

1-Isopentyl-2,3,5-trimethylbenzene