4-Methyl-3-(4-nitrophenyl)-6-phenyl-5,6-dihydro-4H-[1,2,4,5]oxatriazine

4-Methyl-3-(4-nitrophenyl)-6-phenyl-5,6-dihydro-4H-[1,2,4,5]oxatriazine