3-(4-Butoxyphenyl)-3-methylpyrrolidine-2,5-dione

3-(4-Butoxyphenyl)-3-methylpyrrolidine-2,5-dione