5-(3-Methoxyphenyl)-2-methyl-1-pentene

5-(3-Methoxyphenyl)-2-methyl-1-pentene