1-Methoxy-4-(4-methyl-4-pentenyl)benzene

1-Methoxy-4-(4-methyl-4-pentenyl)benzene