Trimethylsilyl 4-(2-methoxyphenyl)butanoate

Trimethylsilyl 4-(2-methoxyphenyl)butanoate