2-(4-Nitrophenyl)-5-phenyl[1,3,4]oxadiazolo[2,3-b][1,3,5]benzotriazepine

2-(4-Nitrophenyl)-5-phenyl[1,3,4]oxadiazolo[2,3-b][1,3,5]benzotriazepine