2-Oxo-2-phenylethyl 2-(methylamino)benzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 2-(methylamino)benzoate