1,3-Hexanedione, 1-phenyl-2,5-dimethyl-

1,3-Hexanedione, 1-phenyl-2,5-dimethyl-