2-(2-Methoxyphenyl)ethylamine, PFP

2-(2-Methoxyphenyl)ethylamine, PFP