2-methyl-2-(phenylamino)propanamide

2-methyl-2-(phenylamino)propanamide