Trimethylsilyl 3-(3-methoxyphenyl)propanoate

Trimethylsilyl 3-(3-methoxyphenyl)propanoate